Watching the fire. Photo: Rachel Watson

Watching the fire. Photo: Rachel Watson