Sylvia Hamilton takes cuttings to the windrow

Sylvia Hamilton takes cuttings to the windrow