The starting point - the bridge on Roborough Down Lane.